Friday, March 23, 2012

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့မႈအတြက္ ပါ၀င္ေသာ ျခံပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕ ေလ်ာ္ေၾကး မရရွိေသး

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ နဘုလယ္ေဒသ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္၌ ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း တို႔အတြက္ အဆိုပါ ေျမမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္၍ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေဒသခံမ်ားကို အသိမေပးဘဲ ျခံေျမမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ နစ္နာေၾကး ရရွိျခင္းမရွိသူမ်ား က်န္ရွိေနေသးၿပီး အျမန္ဆုံးေပးအပ္ရန္ ေဒသခံျခံပိုင္ရွင္မ်ားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“တျခားသူေတြေျပာတာက အခု တစ္ဧကကို သိန္း၁၀၀နီးပါး ေလာက္နဲ႔ သူတို႔ (ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား)က ဘ၀ါဘက္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဘ၀ါဘက္မွာ ေဒသခံေတြထဲက ေျမ၀ယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံရွိေပမယ့္ ေျမမရွိေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။ အေဒၚ့ျခံက ကမ္းေျခနံေဘးမွာရွိၿပီး သူတို႔လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္ရာမွာ ပါသြားတာ။ ေဘးျခံက ဦးေသာင္း၀င္းက သူတို႔ေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးကို မေက်နပ္လို႔ မယူဘဲေနတာ ကိုသူတို႔က အေဒၚ့ကိုပါ မေပးေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔နဲ႔ သေဘာတူ ထားတာက သီဟိုဠ္တစ္ပင္ကို က်ပ္ ၄၀၀၀၀ႏႈန္း နဲ႔ အပင္ ၄၀ အတြက္ ၁၆ သိန္းပါ။ ဒါကို ၁၀ သိန္းပဲေပးႏိုင္မယ္ဆိုၿပီး ေစ်းလာဆစ္ေနတာ မနည္းေတာ့ဘူး။ ၾကာလာေတာ့ အေဒၚလည္း ေျပာေနညႇိေနရင္ ၾကာမွာစိုးလို႔ ေစ်းဆစ္ေနတဲ့ ၁၀ သိန္းနဲ႔ပဲ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး လိုက္ေတာ့တယ္။ အဲဒီ လို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး ထားတာကိုေတာင္ သူတို႔ကေလ်ာ္ေၾကး မေပးဘူး။ သြားၿပီးေမးေတာ့ အေဒၚ့ ျခံနံေဘးက ဦးေသာင္း၀င္းက ေလ်ာ္ေၾကးကို သေဘာမတူႏိုင္ဘူးလို႔ဆို ၿပီး လာေျပာသြားလို႔ အေဒၚ့ကိုပါ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ဘာဆိုင္လို႔လဲ။ သူတို႔ေျမေတြ လမ္းေဖာက္ထားတာက ၿပီးသြားၿပီ။ လက္မွတ္ထိုးထား တာကလည္း မႏွစ္က တစ္လပိုင္းက တည္းကပါ။ အခုဆိုတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေနၿပီ။ ဦးေသာင္း၀င္းက သူတို႔ေပးတဲ့ေစ်းကို သေဘာမတူလို႔ အေဒၚ့ကို လည္းမေပးဘူးဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔အေဒၚ သေဘာတူထားတဲ့ႏႈန္းအတိုင္း မယူႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အေဒၚနဲ႔အတူ ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးတဲ့ ျခံပိုင္ရွင္ ခုနစ္ေယာက္ က်န္ေသးတယ္။ လမ္းေဖာက္ရာမွာ ပါသြားတာက တကယ္ရွိတာ သီဟိုဠ္အပင္ ၅၀ပါ။ ဘာလုိ႔သီဟိုဠ္ ၁၀ ပင္ စာရင္းေဖ်ာက္လိုက္လဲ ေမးေတာ့ မယင္းႀကီးရြာ ဥကၠ႒က အပင္မ်ားေနလို႔တဲ့။ ဒါဆိုလည္းထားေတာ့၊ သူတို႔စာရင္းျပတဲ့ အပင္ ၄၀ ေတာင္ ဒီေန႔အထိ ေလ်ာ္ေၾကး မရေသးဘူး” ဟု မယင္းႀကီးရြာမွ လမ္းေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိေသးသူ ေဒၚမိစုငယ္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ရွိ ထိန္ႀကီး၊ လဲေရွာင္၊ မရဒတ္၊ မူဒူး၊ မယင္းႀကီး၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ႏွင့္ေရ ကာတာတည္ေဆာက္မည့္ကလုံးထာ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လူေန အိမ္ေျခမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား၊ သီးပင္ စားပင္မ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားအတြက္ မူလအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေစဘဲ ယင္းတို႔ ၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီကို ေျမလႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ဇုန္အလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားၿပီး ျပတ္မွ ေျမကိုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္အပိုင္း အလိုက္ (Partcially) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းစတင္မည့္အခ်ိန္ အစိုးရလက္ထက္က လမ္းၫႊန္ထားခ်က္အရ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံ ေပၚတြင္သာ ၀င္ေငြမွီခိုရပ္တည္ေနရေသာ မိသားစုျဖစ္ပါက ယင္းႏွစ္ရွည္သီးႏွံအတိုင္း ေနရာသစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေစ ၿပီး ၀င္ေငြရရွိခ်ိန္မွသာ ထို၀င္ေငြျဖင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ေျပာင္း ေရႊ႕ေပးရန္ အခ်ိန္ေစာ၍ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးေစလုိပါက ထိုႏွစ္ရွည္၀င္ေငြျဖင့္ မိသားစုရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနအတိုင္း လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပး၍ အာမခံရန္လိုေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္၂၀၄ဒသမ၅၀စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၅၀၅၃၅ဒသမ၀၂ဧက အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဓနိ စုစုေပါင္း ၃၅၈၄၇ဧကအတြက္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူ အဖြဲ႕(ယာယီ)မွေန၍ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္အစပိုင္း မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။